ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK IN CONTRACTUELE VERHOUDINGEN MET

CONSUMENTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2, 3°, WMPC

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

Artikel 1
Damman Florist (hierna “de Leverancier”) is een onderneming die vennoot is van de CVBA Fleurop-Interflora België (hierna “Fleurop-Interflora België”). Fleurop-Interflora België maakt deel uit van een groep met wereldwijde werking en een netwerk van professionele partners, die op een adequate wijze kunnen zorgen voor het vakkundig vervaardigen en bestellen van bloemen- en plantenarrangementen en de verkoop en levering van andere geschenkartikelen, waar ook ter wereld.
Onderhavige algemene voorwaarden regelen de totstandkoming van overeenkomsten op afstand, gesloten met zij die door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna “de WMPC”) worden aangemerkt als consumenten (hierna “de Consument”). Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website bloemendammanknokke-heist.floralshop.be van de Leverancier.
Deze website bevat daarenboven een opgave van alle informatie betreffende de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten en diensten, evenals betreffende de verkoopvoorwaarden. De informatie aangaande de verkoopvoorwaarden bevat inlichtingen aangaande het assortiment en de volledige samenstelling van de prijs verschuldigd voor de aanschaf en de levering van voormelde goederen. De informatie zoals voorkomend op de website van de Leverancier bij ontvangst van een order zal de aldus tot stand gekomen contractuele relatie tussen de Consument en de Leverancier beheersen.
De Leverancier behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zulks evenwel mits eerbiediging van bepalingen van openbare orde en van dwingend recht. De versie van de algemene voorwaarden zoals van kracht bij ontvangst door de Leverancier van een order, zal de aldus tot stand gekomen contractuele relatie tussen de Consument en de Leverancier beheersen.
Middels het plaatsen van een order, erkent de Consument hieraan voorafgaand kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze onvoorwaardelijk en onverkort te aanvaarden.

Artikel 2
Overeenkomsten gesloten op afstand conform onderhavige algemene voorwaarden komen tot stand bij ontvangst door de Leverancier van een door de Consument geplaatst behoorlijk ingevuld schriftelijk order. Zulke orders zullen langs elektronische weg worden overgemaakt aan de leverancier door middel van de daartoe bestemde formulieren die kunnen worden gedownload via de website van de Leverancier.
De Leverancier behoudt zich het recht voor niet behoorlijk, onjuist of onvolledig ingevulde orderformulieren te retourneren aan de Consument. Niet behoorlijk, onjuist of onvolledig ingevulde orderformulieren zullen niet worden beschouwd als order.
Op risico van weigering van het order door de Leverancier, dienen bestellingen uiterlijk drie werkdagen vóór leveringsdatum meegedeeld aan de Leverancier. Indien het leveringen in het buitenland betreft, bedraagt voormelde termijn vijf werkdagen. Zaterdag wordt beschouwd als een werkdag; zon- en feestdagen worden niet beschouwd als een werkdag. Indien evenwel een termijn afloopt op een zaterdag, wordt deze verlengd tot de daaropvolgende maandag, behoudens indien dit een wettelijke feestdag is.
Teneinde alle misverstanden te vermijden, zal de Leverancier aan de Consument binnen de vierentwintig uur na ontvangst van een behoorlijk ingevuld order een orderbevestiging overmaken. Voormelde orderbevestiging geldt als het bewijsstuk waarvan sprake in artikel 80, §1, WMPC en wordt zonder nadere kost aan de Consument per elektronische post overgemaakt.
De orderbevestiging bevat alle essentiële bestanddelen van de bestelling, m.n. aard en karakteristieken van de bestelde goederen, hoeveelheden, prijs, bestemmeling, adres en telefoonnummer van de bestemmeling, datum, plaats en, desgevallend, tijdstip van levering.
Indien de orderbevestiging onjuiste gegevens bevat, dient de Consument -op straffe van verval van verhaal- te reageren binnen de vierentwintig uur na verzending van de orderbevestiging door de Leverancier.
De Consument is aansprakelijk voor alle schade geleden door of kosten veroorzaakt aan de Leverancier, diens aangestelden of goederen, evenals aan derden, zulks tengevolge van de onjuistheid van de informatie verstrekt in het order.

Artikel 3
Middels het plaatsen van een order conform onderhavige algemene voorwaarden, erkent de Consument dat de bestelde goederen volgens zijn specificaties zijn samengesteld of vervaardigd, een duidelijk persoonlijk karakter hebben of omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden, daar zij snel kunnen bederven ofwel van hun karakteristieke eigenschappen verliezen, derwijze dat er in hoofde van de consument geen herroepingsrecht bestaat, zoals bedoeld in artikel 46, §1, 2° van de WMPC.

Artikel 4
De Consument erkent dat het de Leverancier is toegelaten de uitvoering van orders toe te vertrouwen aan zijn professionele partners, behorend tot het Fleurop-netwerk., ongeacht of deze in België, dan wel in het buitenland zijn gevestigd. De Leverancier verbindt er zich toe alle verplichtingen welke hem worden opgelegd krachtens de wet of de overeenkomsten gesloten met Consumenten, te doen naleven door voormelde professionele partners.

Artikel 5
De bestelde goederen worden conform de bestelling geleverd, d.w.z. conform de gewenste karakteristieken en op de aangegeven plaats en datum vermeld op het order. In de mate van het mogelijke, zal ook een leveringsuur worden gerespecteerd. Indien de bestelling snijbloemen bevat, zullen deze vers worden aangeboden bij de eindbestemmeling op het door de Consument aangeduide leveringsadres.
Indien de Leverancier om enige reden, andere dan overmacht, fout of nalatigheid van de Consument of van de eindbestemmeling, niet in staat zou blijken de conform een aanvaard order bestelde goederen ter bestelling aan te bieden op overeengekomen plaats en datum, dan kan, behoudens andersluidende overeenkomst, de Consument de overeenkomst als ontbonden beschouwen zonder enige kost of vergoedingsplicht in zijnen hoofde.
Indien zulks een meerkost uitmaakt voor de Consument, zal de Leverancier aan de Consument een schadevergoeding gelijk aan de gemaakte en bewezen meerkost verbeuren.
Voorafgaand aan de levering, zal telefonisch contact worden opgenomen met de eindbestemmeling teneinde praktische schikkingen te treffen met het oog op levering. De met de eindbestemmeling overeengekomen modaliteiten van levering zullen ook de Consument binden.

Artikel 6
Indien de geleverde goederen niet conform zijn aan de bestelling, dan dient zulks, op straffe van verval van het verhaalrecht van de Consument, gemeld bij levering aan de eindbestemmeling. Van de klacht zal een geschreven melding worden gemaakt op het leveringsborderel dat door de eindbestemmeling zal worden ondertekend. De eindbestemmeling zal een kopie van het leveringsborderel ontvangen.
Behoudens overmacht en de overige gevallen van uitsluiting van aansprakelijkheid, is de Leverancier aansprakelijk voor alle schade aan de bestelde goederen, vastgesteld bij inontvangstneming bij de eindbestemmeling enerzijds, evenals voor laattijdige of verkeerde levering anderzijds.
Naar aanleiding van de levering van de bestelde goederen, zal de eindbestemmeling op verzoek van de Leverancier of van zij die in zijn naam en voor zijn rekening handelen, onmiddellijk:
nagaan of de bestelde goederen, onder andere qua aard, karakteristieken en hoerveelheid, overeenstemmen met hetgeen wordt aangegeven op het order, dan wel het leveringsborderel;
nagaan of er geen manco of zichtbaar gebrek aan de bestelde goederen voorligt
Indien de eindbestemmeling een manco of een zichtbaar gebrek vaststelt, of vaststelt dat de vermeldingen van leveringsborderel niet conform zijn aan deze van het order, dan zal hij dienaangaand het nodige geschreven voorbehoud formuleren op het leveringsborderel.
De Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, verkeerde levering van, laattijdige levering of schade aan de bestelde goederen, voor zover zulk verlies, verkeerde levering, schade of vertraging het rechtstreeks gevolg is van een daad of een nalatigheid van de Consument of de eindbestemming, dan wel hun respectieve aangestelden, derden die in hun naam en voor hun rekening handelen, hun rechtsopvolgers, of andere derden.
Op straffe van verval van zijn aanspraken, zal de Leverancier de Consument in kennis stellen van elk voormeld verlies, verkeerde levering, schade of vertraging, zulks uiterlijk drie werkdagen na het zich voordoen van zulk feit.
De Leverancier zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, hoe ook genoemd, geleden door de Consument of de eindbestemmeling van de bestelde goederen.

Artikel 7
Fleurop-Interflora België heeft verzekeringspolissen onderschreven bij gereputeerde verzekeringsmaatschappijen en zal deze in stand houden. De Leverancier kan voor de uitoefening van zijn activiteiten als vennoot, mede beroep doen op de dekking verleend middels zulke polissen, derwijze dat deze polissen de aansprakelijkheden dekken die de Leverancier zou kunnen oplopen ten aanzien van de Consument.
Fleurop-Interflora België heeft aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van haar intentie tot geautomatiseerde verwerkingen van gegevens en heeft zich ertoe verbonden de bepalingen te zullen naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Leverancier verklaart dat hij mede gedekt is door zulke aangifte.
De Leverancier beschikt over de aangepaste software en andere methodes of procédés, die gepast zijn om gegevens op te slaan en hem toelaten de status van de uitvoering van de ontvangen bestellingen na te gaan.
De Leverancier beschikt tevens over een performant administratief procédé dat toelaat tijdig te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen waarvan sprake in onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 8
De prijs die door de Consument is verschuldigd voor het leveren van de bestelde goederen en diensten, wordt uiteengezet in elke orderbevestiging. De prijzen van deze goederen en diensten worden vermeld op de website bloemendammanknokke-heist.floralshop.be van de Leverancier. De gehanteerde prijzen zijn deze die van kracht zijn op datum van ontvangst van het order door de Leverancier.
Alle aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, d.w.z. inclusief de belasting over de toegevoegde waarde, alle eventueel bijkomende taksen of heffingen, hoe ook genaamd, alsmede de kosten die door de Consument dienen gedragen, hierin begrepen, doch niet beperkt tot de leveringskosten.
De prijzen worden betaald middels debitering van een kredietkaart, zulks na uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van de bestelling, zal de Consument, op straffe van niet-uitvoering van het order, alle relevante gegevens ter zake mededelen aan de Leverancier. Mededeling van onjuiste of onvolledige gegevens, leidt tot opschorting van uitvoering van het order, zonder enig recht op verhaal voor de Consument.
De Consument zal per elektronisch post een factuur ontvangen met opgave van de wettelijk opgelegde vermeldingen.

Artikel 9
Overmacht is het geheel van rechtsfeiten of rechtshandelingen dat zich afspeelt buiten de wil van de Consument of Leverancier en die voor geen van beiden redelijkerwijze voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en welke de uitvoering van de overeenkomst, gesloten conform onderhavige algemene voorwaarden, tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.
De Consument noch de Leverancier zal aansprakelijk zijn voor contractuele wanprestatie of schade die het gevolg is van overmacht.
Op straffe van het niet in aanmerking komen van Overmacht, verbinden de Consument, c.q. de Leverancier, er zich toe de medecontractant onverwijld en schriftelijk kennis te geven van zodra zich een geval van overmacht voordoet en van zodra aan deze toestand een einde komt. Voormelde kennisgeving zal alle relevante informatie bevatten aangaande de zich voordoende situatie.
Op straffe van het niet in aanmerking komen van overmacht, verbinden de Consument, c.q. de Leverancier er zich toe alle mogelijke maatregelen te nemen die in de gegeven situatie redelijkerwijze van hen kunnen verwacht teneinde de uitvoering van de overeenkomst te benaarstigen. De partijen verbinden er zich toe onmiddellijk na het ophouden van het geval van overmacht de normale uitvoering van de overeenkomst te hervatten.
Overmacht wordt op onweerlegbare wijze geacht de uitvoering van de overeenkomst gesloten conform onderhavige algemene voorwaarden definitief onmogelijk te maken indien zulke toestand gedurende twee ononderbroken weken na verzending van de voorgaande kennisgeving aanhoudt.
Behoudens indien de leveringsdatum een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zal na verloop van zulke termijn, een overeenkomst gesloten conform onderhavige algemene voorwaarden, van rechtswege en zonder enige nadere kennisgeving door één der partijen als ontbonden worden beschouwd. Ingeval het gaat om een overeenkomst als bedoeld in artikel 9, wordt deze termijn op vier weken gebracht.
De partij ten aanzien van wie de uitvoering van zulke overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt tengevolge van het zich voordoen van een geval van overmacht, is gerechtigd -tijdelijk en zolang het geval van overmacht aanhoudt- de gepaste maatregelen te treffen om zijn belangen te vrijwaren. Deze maatregelen zullen van rechtswege dienen op te houden van zodra het geval van overmacht ophoudt uitwerking te hebben.

Artikel 10 
In de mate dat de Consument een periodieke levering van goederen vraagt, zal de minimumduur voor zulke periodiciteit gelijk zijn aan minstens drie maanden.
Deze minimumduur zal op de vervaldag van rechtswege en behoudens opzegging bij aangetekende brief verzonden uiterlijk een maand vóór de afloop van de lopende termijn, stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe periode van drie maanden. Elke latere opzegging, zal conform de voormelde formaliteiten dienen betekend aan de Leverancier.

Artikel 11 - Kennisgevingen
Alle kennisgevingen of ingebrekestellingen die krachtens de onderhavige algemene voorwaarden of enige wetskrachtige bepaling dienen verricht, dienen op straffe van nietigheid - behalve in geval van enige uitdrukkelijke wetskrachtige of conventionele bepaling welke vereist dat een aangetekende zending is vereist- gedaan per gewone brief, per telefax, per e-mail of koerier. Indien verzonden per aangetekend schrijven, wordt een kennisgeving of een ingebrekestelling geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na afgifte aan de postdiensten.

Artikel 12 – Afstand van recht
Behoudens de gevallen die uitdrukkelijk worden geregeld in onderhavige algemene voorwaarden, zal het niet of het niet tijdig uitoefenen van enig recht voortvloeiend uit deze voorwaarden, niet kunnen worden geïnterpreteerd als een afstand van zulk recht.
Het uitoefenen van niet alle rechten of het gedeeltelijk uitoefenen van enig recht voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden, zal de begunstigde niet weerhouden van het uitoefenen van de andere rechten, noch van het verder uitoefenen van zulk recht.

Artikel 13
Indien een van de bedingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden, of een deel daarvan, nietig zou worden verklaard, dan wel niet tegenstelbaar aan de Consument, dan doet zulks niets af aan de afdwingbaarheid en de tegenstelbaarheid van de overige bedingen.

Artikel 14
Alle overeenkomsten onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht.
Behoudens andersluidende bepaling van openbare orde of van dwingend recht, worden alle geschillen betreffende de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, bij uitsluiting van andere rechtbanken, voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de leverancier.

Artikel 15
Betalingen gebeuren via de hoofdzetel van Fleurop-Interflora België, Hoge Wei 1, 1930 Zaventem - BTW BE 0402.712.029

Er wordt een servicekost van 12,00 euro aangerekend, zowel voor leveringen in België als in het buitenland.
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Zondag is onze wekelijkse sluitingsdag, orders kunnen dan niet geleverd noch afgehaald worden